مدیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر عوض شد

مدیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر عوض شد

به گزارش کافه دانش شهرام صارمی به حکم رئیس جشنواره و مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد به سمت مدیر اجرایی جشنواره فجر امسال شد. براساس گزارشی که روابط عوممی دفتر موسیقی وزارن فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد ، متن حکم مدیر کل دفتر موسیقی و رئیس جشنواره موسیقی فجر بصورت زیر است : …