«تراس» با کارگردانی مسعود کرامتی به روی صحنه می رود.

«تراس» با کارگردانی مسعود کرامتی به روی صحنه می رود.

نمایش تراس به کارگردانی مسعود کرامتی به روی صحنه می رود به گزارش کافه داننش این نمایش که نوشته ژان کلود کری یر است و توسط اصغر نوری ترجمه شده است در سالن ناظر زاده ایرانشهر به روی صحنه خواهد رفت. در تراس بازیگران مونا فرجاد، احمد ساعتچیان، رویا میرعلمی، فریده سپاه منصور، سید جواد …