تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۴
کد خبر : 9192

سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی فراخوان داد

سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی فراخوان داد

سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی فراخوان داد فراخوان سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی منتشر شد. – اخبار فرهنگی – به گزارش خبرگزاری تسنیم، فراخوان سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی منتشر شد. «نسبت حکمرانی نوین و سواد رسانه‌ای(کلیات)»، «بومی‌سازی ادبیات نظری سواد رسانه‌ای»، «سواد رسانه‌ای و فعالیت رسانه‌ها»، «مردمی سازی سواد رسانه‌ای»، «کارگزاران و سواد رسانه‌ای» و«کاربردسازی سوادرسانه‌ای» محورهای اصلی فراخوان سومین همایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی هستند.
محورهای همایش جهت ارسال مقالات، به شرح زیر هستند.
۱-«نسبت حکمرانی نوین و سواد رسانه ای (کلیات)»
سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛ افول و احیای تمدن های معاصرآینده پژوهی و آینده نگاری حکمرانی در حوزه سواد رسانه ای ابعاد و بایسته های نقش های حمایتی و نظارتی حاکمیت در حوزه سواد رسانه‌ای حکمرانی در ایران و کشورهای اسلامی، سواد رسانه ای و احیای تمدن نوین اسلامیاصول سیاست‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع سواد رسانه‌ای چهارچوب قانون‌گذاری در حوزه سواد رسانه‌اینسبت مردم و دولت در حکمرانی سواد رسانه‌ایتأثیرمتقابل سواد رسانه‌..

سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی فراخوان داد

فراخوان سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی منتشر شد.

سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی فراخوان داد – اخبار فرهنگی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فراخوان سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی منتشر شد. «نسبت حکمرانی نوین و سواد رسانه‌ای(کلیات)»، «بومی‌سازی ادبیات نظری سواد رسانه‌ای»، «سواد رسانه‌ای و فعالیت رسانه‌ها»، «مردمی سازی سواد رسانه‌ای»، «کارگزاران و سواد رسانه‌ای» و«کاربردسازی سوادرسانه‌ای» محورهای اصلی فراخوان سومین همایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی هستند.

محورهای همایش جهت ارسال مقالات، به شرح زیر هستند.

۱-«نسبت حکمرانی نوین و سواد رسانه ای (کلیات)»

 • سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛ افول و احیای تمدن های معاصر
 • آینده پژوهی و آینده نگاری حکمرانی در حوزه سواد رسانه ای
 • ابعاد و بایسته های نقش های حمایتی و نظارتی حاکمیت در حوزه سواد رسانه‌ای
 • حکمرانی در ایران و کشورهای اسلامی، سواد رسانه ای و احیای تمدن نوین اسلامی
 • اصول سیاست‌گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع سواد رسانه‌ای
 • چهارچوب قانون‌گذاری در حوزه سواد رسانه‌ای
 • نسبت مردم و دولت در حکمرانی سواد رسانه‌ای
 • تأثیرمتقابل سواد رسانه‌ای و حکمرانی کشور
 • مداخلات بین المللی از مدخل ضعف سواد رسانه ای
 • جنگ شناختی و پدافند از طریق ارتقاء سواد رسانه ای

۲-«مردمی سازی سواد رسانه ای»

 • نقش خانواده در ترویج و نهادینه سازی سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • نقد و نقش عملکرد نظام آموزشی رسمی کشور در زمینه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • نقد و نقش عملکرد نهادهای سنتی و مذهبی تعلیم و تربیت در زمینه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی : مساجد، هیئات، نماز جمعه و جماعات، حوزه های علمیه، …
 • مرور تجارب جهانی در مردمی سازی سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • "مردم نهادها" و مردمی سازی ترویج سواد رسانه ای
 • نقش علوم شناختی در تبیین و ترویج سواد رسانه ای
 • ضعف سواد رسانه­ای، بستر رشد اخبار جعلی و شایعات
 • سواد رسانه ای در کودکان و نوجوانان

۳-«کارگزاران و سواد رسانه ای»

 • بایسته های حکمرانان و کارگزاران در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • نقد و ارزیابی عملکرد رسانه ای مدیران دستگاهها و نهادهای کشور از منظر سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • راهکارهای روزآمدی و ارتقای دانش رسانه ای کارگزاران و کارشناسان حاکمیتی
 • بررسی و مطالعه تطبیقی رویکرد و عملکرد مدیران بخش های عمومی و دولتی و خصوصی در زمینه سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • نقش دانش و سواد رسانه ای کارگزاران و کارشناسان حاکمیتی بر بهینه سازی فرایندهای برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی
 • مرور تجارب جهانی در روزآمدی و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی مدیران
 • معرفی و تحلیل الگوهای موفق عملکرد مدیریتی کشور در زمینه بهره مندی و کاربری سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • انتخابات و سواد رسانه ای

۴: «بومی سازی ادبیات نظری سواد رسانه ای»

مفهوم سازی و تبیین مبانی نظری سواد رسانه ای و اطلاعاتی بومی

مطالعات تطبیقی فلسفه سواد رسانه ای

معرفی، نقد و تحلیل مبانی فکری و معرفتی مسلط جهانی در عرصه سواد رسانه ای و اطلاعاتی

آموزه های اسلامی در حوزه تبیین و ترویج سواد رسانه ای و اطلاعاتی

تبیین رابطه زیست و تربیت اخلاقی اسلامی با سواد رسانه ای

ارائه الگوهای بومی آموزش و ترویج سواد رسانه ای

۵سواد رسانه ای و فعالیت رسانه ها»

 • آسیب شناسی شیوه تنظیم گری (رگولاتوری) نظام رسانه ای کشور درنسبت با سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • نقد و تحلیل محصولات و فعالیت های رسانه ها از منظر سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • معرفی و تحلیل الگوهای موفق محصولات و فعالیت های رسانه ها در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • سیاستگذاری و مقررات گذاری رسانه ای در نسبت با سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • تحلیل سیاست ها و عملکردهای تقنینی و اجرایی و قضایی کشور در مواجهه با رسانه های مهاجم از منظر سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • تحلیل و بررسی کارکرد ها و کاربردهای رسانه های نوین در ترویج سواد رسانه‌ای
 • تأثیرات متقابل تحولات همگرای فناوری های رسانه ای و سواد رسانه ای و اطلاعاتی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
 • ضعف سواد رسانه­ای، عامل گسترش محتوای آسیب رسان
 • اطلاعات، رسانه ها و نقش درمانی آنها (اطلاع درمانی و رسانه درمانی)
 • کارکرد سلبریتی ها در امر سواد رسانه ای

۶-«کاربرد‌سازی سواد اطلاعاتی»

 • سواد اطلاعاتی و جریان آزاد داده و اطلاعات در جامعه دانش محور
 • سواد اطلاعاتی و حکمرانی داده و اطلاعات
 • سواد اطلاعاتی و خودتوانمند سازی مردم در درک، تفسیر و کاربرد اطلاعات
 • سواد اطلاعاتی در زندگی روزمره مردم( بهداشت و سلامت، یادگیری، تجارت، … )
 • موانع توسعه سواد اطلاعاتی
 • چالش های آموزش سواد اطلاعاتی در نظام آموزشی کشور
 • بومی سازی استانداردها، رویکردها، تجربه ها و نرم افزارهای سواد اطلاعاتی
 • نقش نهادهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و شهری در توسعه کاربردهای سواد اطلاعاتی

این همایش با مشارکت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توسط دانشگاه امام صادق(ع) آبان ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

بر این اساس آخرین مهلت ارسال چکیده ۲۹ اسفند ۹۸ و آخرین مهلت ارسال مقاله ۲۰ تیر ۱۳۹۹ تعیین شده است.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس Milconf.ir مراجعه نمایند.

انتهای پیام/

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.