ظریف:مردم سوریه خود قادر به تصمیم گیری دز مورد آینده ی خود هستند،با مو...

محمد جواد ظریف،وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد:مردم سوریه نیاز به وکیل وسیع ندارند و خودشان قادر به تصمیم‌گیری هستند. وزیر امور خارجه ی کشورمان ضمن ورود به بلژیک در پاسخ به ادعاهای اخیر بعضی کشورها...