همکاری ایران و آذربایجان

همکاری های عمرانی ایران و آذربایجان

وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان امروز طی گزارشی از توافق میان ایران و جمهوری آذربایجان برای تکمیل سد خدا آفرین و یاخت یک نیروگاه برق آبی روی رودخانه ی ارس به عنوان یک سند تاریخی یاد کرد،این توافقنامه طی...