تهاتر شرکت ملی نفت ایران با شرکت های نفتی سوییس

ایران و ۳ شرکت سوییسی برای تهاتر نفت و گازوییل در ازای بنزین به توافق ...

شرکت ملی نفت ایران با سه شرکت فعال در حوزه ی نفت،گاز و پتروشیمی کشور سوئیس به منظور تهاتر نفت و گازوئیل با بنزین به توافق رسیده و  چند روز آینده یک محموله بنزین شرکت گلنکور کشور سوئیس در پایانه بندرع...