ایران و لهستان

سفر هیات تجاری اتاق بازرگانی کشور لهستان به ایران...

هیات  تجاری و اقتصادی اتاق بازرگانی کشور لهستان به سرپرستی آقای دوماگالسکی ، معاون وزیر توسعه لهستان و نیز آقای پیلوات، نایب رییس اتاق بازرگانی این کشور اروپایی به ایران سفر می‌کنند ، بیش از ۷۰ نفر ا...